5

[S5] ปืนลูกซอง Combat

ปืนลูกซอง รุ่น M4 Super90 แบนด์ Benelli จาก Itaty 

เป็นปืนลูกซองประเภท Semi Auto 

เหมาะกับผู้ชายและผู้หญิง ที่มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่

มีแรงถีบกลับน้อยกว่าปืนลูกซองทั่วไป แต่มีเสียงค่อนข้างดัง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Close Menu